<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Alla hotell behöver någon som leder det kommersiella arbetet

30 mars 2023
Det är lätt att hålla med om att alla roller i det kommersiella teamet ska arbeta mot samma mål. Om de inte gör det är det ett problem som måste lösas. Det är också lätt att hålla med om att hotell behöver kunskap om marknadsföring, försäljning och revenue management. Hotell utan kompetens inom dessa områden är sannolikt mindre framgångsrika, så de måste förvärva kunskaperna. Det är lätt att hålla med om att hotell vill att deras kommersiella roller, såsom marknadsföring, försäljning och revenue management, ska vara mycket produktiva för att öka intäkter och resultat. Om produktiviteten är låg måste hotellen fixa detta för att bli framgångsrika.
Hotelldirektörens uppgift är att få alla i teamet att arbeta mot samma mål, skaffa ett team med relevanta kunskaper och färdigheter och göra teamet högproduktivt. En ung och ambitiös hotelldirektör skulle vilja fixa dessa saker själv. Däremot skulle en mer erfaren chef rekrytera en kommersiell chef för att leda marknadsförings-, försäljnings- och revenueteamet. Här är listor med uppgifter för den kommersiella chefen för att rikta teamet mot samma mål, bygga kunskap och färdigheter och slutligen göra teamet mycket produktivt.

Rikta alla roller mot samma mål

Att rikta ett hotells marknadsföring, försäljnings- och revenueteam mot samma mål är avgörande för att maximera resultatet och leverera en högkvalitativ kundupplevelse. Här är tio åtgärdspunkter för att komma igång och säkerställa att alla arbetar mot samma mål:
 
 1. Sätt upp tydliga gemensamma mål: Etablera gemensamma mål och nyckeltal (KPI:er) som alla tre rollerna arbetar mot, såsom intäktsmål, beläggningsgrad eller gästnöjdhet.
 2. Regelbunden kommunikation: Schemalägg regelbundna fysiska eller virtuella möten för teammedlemmarna för att diskutera framsteg, dela information och ta itu med eventuella utmaningar eller problem.
 3. Tvärfunktionell utbildning: Erbjud utbildningsmöjligheter för medarbetarna att lära sig om andra teammedlemmars roller och ansvar, främja en bättre förståelse för helheten och uppmuntra samarbete.
 4. Utveckla en gemensam målgäst-/kundprofil: Samarbeta för att skapa flera detaljerade gäst-/kundprofiler, inklusive reseanledningen, demografi, preferenser och bokningsmönster, för att få ett bättre underlag till marknadsföringskampanjer, försäljningsstrategier och beslut kring revenue management.
 5. Samordna kampanjer och erbjudanden: Arbeta tillsammans för att skapa och lansera marknadsföringskampanjer, specialerbjudanden och rabatter som ligger i linje med hotellets övergripande mål och målgrupper och optimerar intäkterna.
 6. Ta fram en gemensam prissättningsstrategi: Utveckla en gemensam prissättningsstrategi som tar hänsyn till marknadens efterfrågan, konkurrenternas priser och gästers/kundens förväntningar för att maximera totala intäkter.
 7. Dela data och insikter: Dela regelbundet insikter från varje rolls analys baserat på samma data, såsom efterfrågemönster, bokningsbeteende, konverteringsfrekvens och kundfeedback, för att fatta välgrundade beslut och justera strategier och taktik.
 8. Implementera ett centraliserat B2B Sales CRM: Använd ett B2B Sales CRM för att centralisera och dela kundinformation, effektivisera kommunikationen och säkerställa en konsekvent upplevelse under hela kundresan. Använd hotellets PMS som ett B2C CRM för att hålla reda på enskilda gäster och deras beteende.
 9. Uppmuntra samarbete: Skapa prestationsbaserade incitament eller belöningar för teammedlemmar som uppmuntrar lagarbete och samarbete mellan avdelningar för att uppnå gemensamma mål.
 10. Övervaka och justera: Övervaka kontinuerligt resultaten av dina insatser och gör nödvändiga justeringar av strategier, kommunikation och samarbete baserat på insamlad data och feedback. Detta kommer att hjälpa till att upprätthålla anpassningen och driva på kontinuerliga förbättringar

Bygg kunskap och färdigheter

Att bygga kunskap och färdigheter inom ett hotells marknadsförings-, försäljnings- och revenueteam är avgörande för att uppnå mål och ligga ett steg före i den konkurrensutsatta besöksnäringen. Här är tio åtgärdspunkter för att främja en kultur av lärande och utveckling:
 
 1. Identifiera kompetensluckor: Gör en grundlig kompetensbedömning av ditt team för att identifiera områden där kunskap eller expertis saknas och prioritera dessa områden för utbildning och utveckling.
 2. Utveckla en utbildningsplan: Skapa en omfattande utbildningsplan som tar itu med identifierade kompetensluckor och stödjer hotellets övergripande mål och mål.
 3. Tillhandahåll utbildning på jobbet: Erbjud praktiska utbildningsmöjligheter för medarbetarna att lära sig och tillämpa nya färdigheter direkt i sina roller. Detta kan inkludera att gå bredvid en kollega, praktik eller byta arbetsuppgifter.
 4. Erbjud extern utbildning: Investera i externa utbildningsprogram, workshops eller seminarier som täcker ämnen som är relevanta för marknadsföring, försäljning och revenue management inom besöksnäringen.
 5. Uppmuntra kurser online: Uppmuntra att använda onlineresurser, som webbinarier, e-lärandeplattformar eller branschspecifika kurser, för att bygga kunskap och färdigheter när det bäst passar teamet.
 6. Etablera mentorprogram: Koppla erfarna teammedlemmar med nyare anställda för personligt mentorskap, uppmuntra kunskapsöverföring och personlig utveckling.
 7. Stöd professionella certifieringar: Uppmuntra teammedlemmar att söka efter branscherkända certifieringar, som de som erbjuds av Hospitality Sales and Marketing Association International (HSMAI) eller universitet som fokuserar på hotel management.
 8. Delta i branschevenemang: Delta i branschkonferenser, såsom HSMAI ROC, mässor och nätverksevenemang för att hålla dig informerad om de senaste trenderna, bästa praxis och nya teknologier inom marknadsföring, försäljning och revenue management.
 9. Främja en kultur av kontinuerligt lärande: Uppmuntra teammedlemmar att ta ansvar för sin professionella utveckling och anamma ett livslångt lärande.
 10. Utvärdera och justera: Se regelbundet över effektiviteten av dina utbildnings- och utvecklingsinitiativ, samla in feedback från teammedlemmar och mät effekten på prestation. Använd denna information för att göra nödvändiga justeringar och fortsätt att bygga kunskap och färdigheter inom ditt team

Gör teamet högproduktivt

Att göra ett hotells marknadsförings-, försäljnings- och revenueteam högproduktivt kräver effektivt ledarskap, strategisk planering och en stödjande arbetsmiljö. Här är tio åtgärder för att öka produktiviteten:
 1. Fastställ tydliga mål och förväntningar: Sätt väldefinierade förväntningar, mål och nyckeltal för varje roll, och se till att de överensstämmer med hotellets övergripande mål. Kommunicera dessa förväntningar tydligt och konsekvent.
 2. Uppmuntra samarbete och kommunikation: Främja en kultur av lagarbete genom att uppmuntra regelbunden kommunikation och samarbete mellan kommersiella roller. Detta kan inkludera tvärfunktionella möten, teambuildingaktiviteter och delade arbetsytor eller verktyg.
 3. Prioritera uppgifter och projekt: Hjälp teammedlemmarna att identifiera och fokusera på viktiga uppgifter och projekt genom att prioritera och ge vägledning för att hantera sin tid och sina resurser effektivt.
 4. Effektivisera processer och arbetsflöden: Se över och optimera processer och arbetsflöden regelbundet, eliminera onödiga steg och automatisera uppgifter där det är möjligt för att spara tid och minska potentiella fel.
 5. Tillhandahålla rätt verktyg och teknologi: Utrusta ditt team med nödvändiga verktyg och system för att utföra sina uppgifter effektivt, såsom tillgång till ett centraliserat informationssystem för analys, kampanjplanering och ett B2B Sales CRM för att hålla reda på hotellets kunder samt prognoser, pick-up tracking och benchmarking för revenue management.
 6. Investera i utbildning och utveckling: Se till att teammedlemmarna har de färdigheter och kunskaper som krävs för att lyckas i sina roller genom att erbjuda fortlöpande utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.
 7. Främja en positiv arbetsmiljö: Skapa en atmosfär som främjar välbefinnande, motivation och arbetstillfredsställelse. Detta kan inkludera att erbjuda flexibla arbetstider, uppmuntra balans mellan arbete och privatliv och erkänna och belöna teammedlemmarnas prestationer.
 8. Övervaka resultatutvecklingen och ge feedback: Spåra regelbundet utfallet mot etablerade nyckeltal och ge konstruktiv feedback till teammedlemmarna, vilket hjälper dem att identifiera områden för förbättring och tillväxt.
 9. Ge befogenheter att fatta beslut: Uppmuntra teammedlemmarna att ta ansvar för sina uppgifter och fatta välgrundade beslut, ge dem den nödvändiga självständigheten och stödet för att göra val som gynnar hotellets mål.
 10. Fira framgångar och lär av misslyckanden: Erkänn och fira både stora och små segrar, för att öka moralen och motivationen. Behandla även motgångar som möjligheter till lärande, uppmuntra teamet att analysera vad som gick fel och göra förbättringar för framtiden.

Ett system för det kommersiella teamet

Demand Calendar är ett intuitivt, insiktsfullt och interaktivt verktyg utformat för att stödja det kommersiella teamet inom hotell att fatta datadrivna beslut. Systemet kan hantera och bistå med flera aspekter, såsom automatisk datainsamling, centralisering av all data, rapportering och analys, samt förbättrad samverkan inom teamet. De viktigaste åtgärderna som Demand Calendar kan hjälpa till med inkluderar:
 
 1. Utveckla en gemensam prissättningsstrategi: Demand Calendar erbjuder värdefulla insikter om marknadens efterfrågan, bokningstrender och konkurrenternas priser, vilket gör det möjligt för marknadsförings-, försäljnings- och revenueteamet att skapa en prissättningsstrategi som maximerar totala intäkter och lönsamhet. Demand Calendars intuitiva gränssnitt och interaktiva funktioner underlättar för teamet att samarbeta och fatta beslut baserade på korrekt och gemensam information.
 2. Dela data och insikter: Plattformen tillhandahåller en centraliserad och interaktiv plats för att samla och dela kritisk data, såsom bokningsmönster, kundpreferenser och historiska trender. Detta säkerställer att alla avdelningar har tillgång till samma information och kan fatta välgrundade beslut.
 3. Effektivisera processer och arbetsflöden: Demand Calendar, med sitt användarvänliga gränssnitt, kan automatisera olika uppgifter inom marknadsföring, försäljning och revenue management, såsom uppföljning av kampanjresultat, hantering av försäljningspipeline, prognoser för efterfrågan på hotellövernattningar och prisuppdateringar. Detta sparar tid och minskar risken för fel.
 4. Erbjuda rätt verktyg och teknologi: Demand Calendar specialiserar sig på att förenkla hotellens kommersiella arbete genom en intuitiv, insiktsfull och interaktiv teknologi som behövs för att analysera data, följa upp resultat och fatta effektiva beslut som ökar hotellets totala intäkter och lönsamhet.
 5. Utvärdera resultat och ge feedback: Med sina detaljerade rapporterings- och analysfunktioner gör Demand Calendar det möjligt för hotellledningen att utvärdera resultat i förhållande till mål och etablerade nyckeltal. Detta ger möjlighet att ge konstruktiv feedback till teammedlemmar och hjälper dem att identifiera områden för förbättring och tillväxt.
 
Sammanfattningsvis kan Demand Calendar, med sin intuitiva, insiktsfulla och interaktiva design, betydligt bidra till att öka produktiviteten och effektiviteten hos ett hotells marknadsförings-, försäljnings- och revenueteam genom att underlätta samarbete, erbjuda kritiska data och insikter samt stödja datadrivet beslutsfattande.