<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

3 typer av dashboards för att driva hotell mer effektivt

21 juli 2022
Dashboards är kraftfulla verktyg som förenar och driver alla medarbetare i en organisation mot samma mål genom att de förhåller sig till en sanning baserad på samma data. Att ta till sig insikter baserat på dataanalys kan göra ett hotell mer konkurrenskraftigt genom att stärka samarbetet mellan alla medarbetare. Dessutom hjälper tillgången till viktiga hotellnyckeltal och affärskritisk information hotellen att genomföra den övergripande strategin för att nå sin vision snabbare.
Väldesignade dashboards levererar korrekt information från konsolidering av olika avdelningar för att hjälpa beslutsfattare att få en överblick och fatta rätt beslut. Eftersläntrare i branschen, som fortfarande arbetar i silos, med dålig överblick av hela verksamheten och bristande målstyrning av teamet, kommer aldrig att lyckas fullt ut i den mycket konkurrensutsatta besöksnäringen. Innehållet i de tre typerna av dashboards är minst det ett hotellföretag behöver för att bli framgångsrikt.
 

Strategiska dashboards för målstyrning

De flesta hotell använder bara analytiska och operativa dashboards. Det främsta skälet är att strategiska dashboards kräver en tydlig vision och en kreativ strategi för att nå visionen. Dessutom är tidsramen ofta flera år. Därför tycker många hotellägare att det är för svårt att hålla sig till en plan eftersom resor och turism verkar förändras i en aldrig tidigare skådad takt.
 
En strategisk dashboard syftar till att styra alla chefer och medarbetare mot samma vision och mål. Högsta ledningen vill att alla ska arbeta i samma riktning utan motstridiga nyckeltal eller intressen. En strategisk dashboard ska svara på frågan om hotellet rör sig i rätt riktning. Genom att visualisera trender för de viktigaste nyckeltalen kommer den högsta ledningen att se hur väl hotellet genomför strategi för att nå målet. Innehållet på dessa dashboards tenderar att fokusera mer på resultatmått för att säkerställa att hotellet når målen.

Dashboards för analys

Syftet med dashboards för analys är att ge omedelbara insikter som medarbetarna inte intuitivt kan hitta eller komma på. Exempel är när system letar efter anomalier, varnar användarna när något verkar avvika och behöver mänskliga bedömningar för åtgärder. Visualisering av data med diagram optimerar möjligheten att upptäcka datatrender intuitivt och omedelbart. Trender visar vad som händer över tid i hotellbranschen, pekar på potentiella grundorsaker till problemen och kan användas för att stödja beslutsfattande på medellång sikt för att förbättra lönsamheten.
 
Dashboards för analys förser medarbetarna med viktig information, såsom intäktstillväxt, potentiella affärer, köpmönster för hotellets kunder, vinstmarginaler och andra kritiska nyckeltal. Dessa dashboards måste vara interaktiva med möjlighet att gå ner till detaljer för att förstå orsakerna bakom informationen och förändringarna i nyckeltal. Medarbetarna bör också snabbt kunna identifiera och dela potentiella möjligheter samt utbyta viktiga lärdomar. Här är två exempel på dashboards för analys:

Segmentanalys för att förstå kundbeteende

Det är viktigt att förstå kundernas beteende för att anpassa marknadsföringsmixen för att hitta fler kunder och sälja mer till varje kund. Utgångspunkten är en översikt sorterad efter intäkter för att fokusera på de mest kritiska segmenten. Filtrera efter många olika variabler och analysera alla detaljer för att helt förstå kundbeteendet för varje segment.

Marknadspotential att ta en högre marknadsandel

En annan dashboard för analys är en översikt över marknadsandelar jämfört med konkurrenterna. Analysera hur hotellet klarar sig under olika styrkor på efterfrågan och analysera i detalj specifika dagar eller segment. Den analys av marknadspotentialen kommer att inspirera till idéer att vidta åtgärder för att öka marknadsandelen vilket i sin tur resulterar i högre intäkter och resultat.

Operativa dashboards för kortsiktiga justeringar

Operativa dashboards ger tillförlitlig insyn, helst i realtid, i den dagliga verksamhetens resultat för att säkerställa att resultatet är i linje med bredare företagsmål. Att ha tillgång till realtidsinformation ger dessutom medarbetarna möjlighet att vidta omedelbara åtgärder.
 
Alla medarbetare behöver tillgång till en väldefinierad dashboard för att följa alla viktiga dagliga nyckeltal. Hotell följer vanligtvis totala intäkter uppdelade i några olika kategorier, kapacitetsutnyttjande såsom RevPAR och beläggning, marknadsandelar som RGI och MPI, och försäljning såsom pick-up för framtida datum samt antal inkommande vunna förfrågningar. Medarbetarna bör inte bara se dessa nyckeltal för aktuella perioder med relevanta jämförelser med tidigare perioder, budgetar och mål utan även de kortsiktiga och långsiktiga trenderna. En dashboard med komplett information kommer att öka sannolikheten att vidta rätt åtgärd.
 
Vissa roller i det kommersiella teamet behöver en kombination av specifika dashboards och arbetsytor där de kan komma åt information och därefter vidta åtgärder i samma system för att påverka framtida intäkter och resultat. Här är tre exempel på instrumentpaneler för kommersiella roller:

Säljpipeline

Försäljningschefer och säljare får detaljerad insyn i potentiella affärer och de aktiviteter som behövs för att vinna fler affärer. De kan också analysera varje säljares prestation under vilken period som helst jämfört med försäljningsmålen.

Prognoser

Revenue managern behöver en dashboard som inte bara visar potentiell framtida efterfrågan genererad av evenemang på destinationen utan även prognoser från flera datakällor, såsom hotellets revenuemanagementsystem. Revenue managern kommer att vidta åtgärder utifrån aviseringar från systemen eller pedagogiskt presenterad data, ofta i form av diagram.

Pick-up

Ett tredje exempel är att hålla koll på pick-up och takten i inkommande bokningar för att hitta möjligheter att höja priserna eller lägga till kampanjer för att öka antalet gäster. Genom att kunna se pick-up för segment, distributionskanaler, länder och andra variabler kan revenue managers fatta bättre beslut för att öka intäkterna och lönsamheten.

Demand Calendar har alla 3 typerna av dashboards

Genom att använda Demand Calendar sparar hotellets medarbetare tid och kan bedöma resultatet utifrån hotellets strategi, planer och budget. Det blir lätt att vidta åtgärder och följa upp med avsikten att kontinuerligt optimera intäkterna för att maximera resultatet. När alla medarbetare väl får tillgång till samma information kommer hotellen att se hur arbetet fungerar smidigare, mindre slöseri med tid och pengar och ökad lönsamhet.
 
Demand Calendar är utvecklad för hotell och har därför redan väldesignade och skräddarsydda dashboards för hotell. Hotellets egen data importeras, föranalyseras och presenteras visuellt. Detta innebär att hotellets medarbetare omedelbart får en överblick över verksamheten, börjar vidta åtgärder och förbättrar lönsamheten.