<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Välj och följ upp nyckeltal baserat på hotellets strategi

07 februari 2023
Hotell är vana vid samma gamla nyckeltal som alla andra i hotellbranschen. Dessa nyckeltal har funnits där för alltid och kommer inte att ändras inom kort. Många av dessa nyckeltal är generiska och mäter bara ett generiskt resultat. Det finns sällan en koppling till strategin om det ens finns en specifik för hotellet.
Hotell KPI:er är värdelösa om de inte är kopplade till en strategi och har ett mål som ska nås någon gång i framtiden. Genom att koppla nyckeltal till ett hotells strategi kan hotellet spåra hur framgångsrikt det genomför strategin och uppnår de avsedda resultaten.

Flera steg för att koppla nyckeltal till strategi

Hotell måste börja med strategin och koppla alla nyckeltal till strategin. Processen innebär att anpassa nyckeltalen till målen för hotellet samt övervaka och kommunicera nyckeltalen till alla intressenter. Här är några steg för att koppla nyckeltal till strategi.

Definiera strategin

 • Fastställ hotellets affärsidé, vision och mål genom att genomföra ett eller flera strategiska planeringsmöten med alla intressenter innan du lägger upp planer och budgetar för nästa år.
 • Förtydliga syftet med varje mål, som att öka intäkterna och bli mer produktiv, och bestäm de önskade resultaten.
 • Prioritera målen och avgör vilka som är mest avgörande för hotellets framgång.

Identifiera nyckeltalen

 • För att skapa ett nyckeltal behöver ett hotell data. Gör därför en grundlig analys av den data som är tillgänglig och relevant för hotellets mål och mål.
 • Bestäm vilka mätvärden som skulle vara mest meningsfulla och effektiva för att mäta strategins framgång.
 • Definiera nyckeltalen tydligt. Involvera många intressenter för input i alla aspekter av att beräkna ett nyckeltal. Ett exempel är hur man definierar beläggning på ett hotell. Beräknas beläggning utifrån att rummet är upptaget (någon är i rummet) eller utifrån att någon har betalat för rummet men inte bott i rummet?
 • Välj de mest relevanta, meningsfulla, mätbara och handlingsbara nyckeltalen.

Koppla och rikta nyckeltalen

 • Koppla varje nyckeltal till ett specifikt mål och till strategin.
 • Se till att de valda nyckeltalen stöttar den övergripande strategin och är riktade åt samma håll. Detta är avgörande, så att nyckeltal är inte motsägelsefulla och skapar konflikter mellan olika avdelningar.
 • Nyckeltal används ofta för att beräkna provisioner eller bonusar för anställda. Återigen är definitionen av nyckeltalet kritiskt, liksom riktningen, så alla arbetar mot samma mål.
 • Fundera över hur varje nyckeltal kommer att användas för att följa upp utvecklingen och driva förbättringar.

Övervaka och granska nyckeltalen

 • Upprätta en process för att regelbundet samla in och analysera data för varje nyckeltal. Vissa viktiga nyckeltal kommer att analyseras dagligen, medan de flesta hotell nyckeltal kommer att analyseras varje månad.
 • Övervaka och granska nyckeltalen kontinuerligt för att bedöma deras effektivitet när det gäller att mäta hotellets framgång.
 • Gör justeringar av nyckeltal vid behov för att säkerställa att de överensstämmer med strategin.
 • Använd data från nyckeltalen för att fatta välgrundade beslut och driva på förbättringar.

Kommunicera nyckeltalen

 • Kommunicera nyckeltalen till alla i organisationen.
 • Tillhandahålla regelbundna uppdateringar om resultaten av nyckeltalen och hur de bidrar till strategins övergripande framgång.
 • Uppmuntra alla i organisationen att förstå vikten av nyckeltal och hur de kan påverka hotellets framgång.
 • Främja en kultur av ständiga förbättringar genom att använda nyckeltal för att driva förändringar och förbättringar i hela organisationen.
 
Det finns inga genvägar, så genom att följa dessa detaljerade steg kan hotell effektivt koppla sina nyckeltal till sin strategi och säkerställa att de fokuserar på de mätvärden som betyder mest och att deras ansträngningar stämmer överens med deras vision och mål.

Bygg ett nyckeltalsträd

En användbar metod för att få en överblick över alla nyckeltal är att bygga ett nyceltalsträd, en hierarkisk representation av nyckeltal som används på ett hotell. Den beskriver de nyckeltal som används för att mäta utfall för olika affärsenheter, processer eller funktioner och visar hur de bidrar till hotellets övergripande framgång. Trädstrukturen hjälper till att visualisera relationerna mellan olika nyckeltal, identifiera områden för förbättringar och följa upp utfall över tid. nyckeltalsträdet på ett hotell kommer att vara omfattande, så här är bara ett enkelt exempel på ett nyckeltalsträd för RevPAR för ett hotell för att illustrera behovet av tydliga definitioner.
 
RevPAR (intäkter per tillgängligt rum)
Beläggningsgrad
 • Antal upptagna rum
 • Antal tillgängliga rum
Genomsnittlig dagspris (ADR)
 • Totala rumsintäkter
 • Antal sålda rum
 
Nyckeltalsträdet har sju datapunkter som ska definieras tydligt.

Antal tillgängliga rum

Tillgängliga rum avser antal rum som kan hyras ut. Huvudfrågan är, i vilket skick kan ett rum hyras ut? Det finns många anledningar till varför ett hotell tar ur ett rum ur sitt rumslager.
 • Stängt en del eller våning av rum under lågsäsong (månader)
 • Totalrenovering av ett rum (månader)
 • Underhållsarbete i rummet (dagar eller veckor)
 • Out-of-order/ur funktion (något väsentligt är trasigt i rummet, så gäster kan inte bo i rummet)
 • Out-of-service/ur drift (något mindre viktigt fungerar inte i rummet, så det är möjligt att bo i rummet)
 
Det är en enkel ursäkt att ta stänga rum för att öka beläggningen och nå beläggningsmålet. Men ur funktion och ur drift är direkt relaterade till dåligt förebyggande underhåll, vilket öppnar frågan om vem som ska stå till svars för den korrekta beläggningsgraden.

Belagda rum

Rummet är belagt om en gäst bor i rummet. Vad händer om en gäst har betalat för rummet men inte vistas fysiskt i rummet? Anses det här rummet vara belagt?
 
Om en gäst har betalat för ett rum men inte fysiskt bor i rummet, beror det på hotellets specifika policyer och definitioner om det anses belagt. Vissa hotell anser att ett rum är belagt om gästen har betalat för det, oavsett om gästen är fysiskt närvarande. Andra kan betrakta ett rum som belagt endast om gästen fysiskt vistas i rumemt. I allmänhet är det upp till hotellet att bestämma dess definition av "belagt" och hur det kommer att användas i beräkningen av beläggningen. Oavsett definition måste hotellet ha en tydlig och konsekvent policy för att säkerställa korrekta och meningsfulla mätningar av hotellets beläggning

Totala rumsintäkter

Rumspriset är inte den enda intäkten som hotell redovisar som logiintäkt. Vad sägs om intäkter från no-show, förlängda vistelser och uppgraderingar till nästa rumskategori? Om gästartiklar, t.ex. minibar, gym, etc. ingår i rumspriset, ska då ett belopp dras från logiintäkten och redovisas som andra intäktskällor? Det finns många aspekter av rumsintäkter som ett hotell måste definiera för att beräkna nyckeltalen korrekt.

Antal sålda rum

Den enklaste definitionen av antalet sålda rum är samma definition som antalet belagda rum. Antalet sålda rum används dock för att beräkna snittpriset, så om no-show-intäkterna ingår i logiintäkten bör antalet sålda rum även inkludera antalet no-show-rum.

Branschperspektivet

Branschen skulle tjäna på att tydligt definiera alla datapunkter som används i benchmarking.

Slutreflektion

Det är viktigt att koppla nyckeltal till strategin så att hotellet kommer att mäta och följa de nyckeltal som kommer att göra hotellet framgångsrikt. Definiera tydligt alla datapunkter som behövs för att beräkna nyckeltalen korrekt. Slutligen, se till att alla nyckeltal stämmer överens med strategin och övergripande mål. Annars kommer folk att arbeta åt olika håll, och hotellet kommer med största sannolikhet att missa de övergripande målen.