<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Vad är Hotel Business Intelligence?

11 oktober 2022
Hotell kan skaffa ovärdelig information genom att använda business intelligence-verktyg. Dessa verktyg ger insikter som leder till klokare beslut, vilket resulterar i högre intäkter och resultat. Hotell kan använda dessa verktyg för att få insikt i sina verksamheter och fatta bättre beslut. Med robust business intelligence-teknologi är den enda begränsningen hotellledningens idéer och vilka frågor de ställer. Det finns bara ett hinder: Hotellledningen måste veta vad de letar efter och hur de kommer igång. För många hotell är det en stor utmaning och förklarar varför de flesta hotell håller fast vid de gamla antagandena baserat på begränsad information från gamla system, invanda rutiner, traditioner och magkänsla.
Det enda syftet med hotel business intelligence är att få insikt för att fatta beslut som i slutändan kommer att påverka resultatet positivt. Därför måste effekten vara större än kostnaden för att skaffa insikterna, fatta ett beslut och genomföra den nödvändiga förändringen. Den mest betydande effekten kommer från att förstå och öka intäkterna och inte från att bli bättre på att ha koll på hotellets kostnader. Hotell lärde sig detta den hårda vägen under pandemin när kostnadsnedskärningar inte kunde rädda resultatet när intäkterna uteblev.

Business Intelligence för intäkter

Hotell behöver kunskap och insikter inom fyra olika områden för att maximera nettointäkterna.

Marknadsintelligens

Varje hotell måste förstå efterfrågan på destinationen. Det måste finnas en anledning att resa till destinationen som i sin tur genererar behov av övernattning. Efterfrågemönstren (veckodag och årstider) är stabila eftersom anledningarna till att resa till destinationen för det mesta är desamma över tiden. STR och Benchmarking Alliance samlar in och delar marknadsdata så att hotell förstår om de tar sin rättvisa andel av marknaden.

Gästsegmentanalys

För att få mer detaljerade insikter om gästbeteende delar hotell in resenärer till en destination i marknadssegment med liknande anledningar att resa och liknande behov av boende. Insikter om de olika segmenten kommer att hjälpa hotellen att öka intäkterna per gäst för att maximera totala intäkter. Insikter i gästsegmentering kommer också att hjälpa hotellmarknadsförare att förstå var marknadsföringsaktiviteter kommer att ge högst avkastning på investering i marknadsföring och kampanjer. Gästanalysen är också det första steget mot Customer Lifetime Value (CLV) för att kunna fokusera på de mest lönsamma gästerna.

Prognoser

Att se in i framtiden är alltid knepigt. Information som visar efterfrågemönster, evenemang på destinationen, konkurrentpriser och bokningstakt skulle dock hjälpa hotell att komma fram till mer exakta prognoser. Prognosen tjänar två syften. En är att identifiera efterfrågestyrkan för varje dag för att fatta beslut om åtgärder, t.ex. prissättning, som kommer att ge mer intäkter. En annan är att tillhandahålla driftsorganisationen med en korrekt intäktsprognos för att de ska kunna lägga bättre arbetsscheman och göra rätt inköp.

Customer Acquisition Cost (CAC)

En del av revenue intelligence är också CAC. I första hand kommer revenue managern att bestämma vilka kanaler hotellet använder för att distribuera och sälja de tillgängliga rummen. CAC är därför enbart revenue managerns ansvar och bör därför analyseras utifrån de genererade intäkterna. Dessutom måste CAC analyseras efter marknadssegment, distributionskanal, land, veckodag, säsong, vistelsetid och andra variabler. Att få kontroll på CAC är mycket svårt utan ett kraftfullt verktyg.

Business intelligence för kostnader

Hotell är mycket bättre på att kontrollera kostnaderna än att se till att de tar sin rättvisa andel av marknaden. De främsta anledningarna är att många kostnader är fasta och därför lätta att kontrollera och hantera. Därför är effekten av att använda business intelligence på kostnaderna marginell.

Fasta kostnader

De fasta kostnaderna är de kostnader som hotellet har även om hotellet är stängt. Varje hotellägare vet exakt storleken på de fasta kostnaderna efter pandemin eftersom hotellägare inte kunde sänka dessa kostnader. Det är i princip omöjligt att göra något med fasta kostnader. Det är därför ekonomer kallar dessa kostnader för fasta.

Kapacitetskostnader

Kapacitetskostnader är också en typ av fast kostnad. Detta är de kostnader som hotellet ådrar sig om hotellet har en specifik kapacitet öppen. Kapacitetskostnaderna ökar ofta stegvis. Ett exempel är när hotellet öppnar för att kunna ta emot och servera frukost till 100 gäster. En annan är när restaurangen är stängd eller öppen för lunch. Ett tredje exempel är att takbaren är stängd söndag-onsdag men öppen torsdag-lördag. När hotellet väl har bestämt sig för att öka sin kapacitet handlar det återigen om att maximera intäkterna på den tillgängliga kapaciteten. Hotell bör välja att anpassa kapaciteten utifrån prognosen. En korrekt prognos leder till bättre beslut om vilken kapacitet hotellet ska hålla öppen.

Rörliga kostnader

De enda kostnaderna som återstår är de rörliga kostnaderna, Cost of Goods Sold (COGS), som är mat, dryck, tvätt, gästartiklar, hyrfilmer och ytterligare kostnader som är direkt relaterade till vad gästerna konsumerar eller använder under vistelsen . Återigen är det lätt att prognostisera den rörliga kostnaden baserat på den förväntade segmentmixen. Det blir inte 100 procent korrekt, men tillräckligt nära.

Resultat

För att nå ett uthålligt resultat måste hotellen fokusera på att maximera intäkterna eller, ännu bättre, maximera vinstbidraget från intäkterna (intäkter - CAC), hantera kapacitetskostnader (baserat på intäktsprognoser) och hantera rörliga kostnader (även baserat på prognoser). Nyckeln till framgång är att hantera intäkter som hotell kan påverka i betydligt större utsträckning än kostnaderna.

System för Hotel Business Intelligence

Det här blogginlägget sammanfattar varför vi på Demand Calendar fokuserar på att hantera intäkter och tillhandahålla prognoser för att hantera kapacitetsbeslut och rörliga kostnader. Demand Calendar samlar in data från olika källor, t.ex hotellets PMS, benchmarking, RMS (revenue management system), rateshopping och andra källor så att hotellen får insikter om marknaden och hotellets alla intäktskällor. Vi kurerar till och med insikterna så att hotellens medarbetare inte behöver fundera på vad de ska leta efter. Istället visualiserar systemet informationen för att göra den lättsmält för att fatta beslut snabbare och mer exakt. Vårt mål är att göra information lätt att förstå för att frigöra tid för hotellets medarbetare att lägga på att skaffa mer intäkter eller ge bättre service till gästerna för att öka nöjdheten.