<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Utmaningar med att göra prognoser för efterfrågan på hotellrum

22 december 2022
Prognoser inom hotellbranschen innebär att förutsäga framtida efterfrågan på rum och andra hotelltjänster. Detta kan hjälpa hotellchefer att fatta välgrundade beslut om prissättning, bemanning och marknadsföringsstrategier. Hotellprognoser kan vara utmanande, eftersom det innebär att förutse och reagera på många variabler. Det är dock en viktig aspekt av att driva ett hotell, eftersom det kan hjälpa hotell att maximera intäkterna, optimera verksamheten och förbättra den övergripande gästupplevelsen.
Flera faktorer kan påverka efterfrågan på hotellrum, inklusive tid på året, lokala evenemang och attraktioner samt allmänna ekonomiska förhållanden. Revenue managers kan använda olika verktyg och system för att göra korrekta prognoser, såsom historiska data, marknadsundersökningar och benchmarking. Det här blogginlägget svarar på många av det kommersiella teamets utmaningar när de ska skapa den mest produktiva processen för korrekta och uppdaterade prognoser i en hotellgrupp eller ett fristående hotell.

Varför är prognoser viktiga för hotell?

Att prognostisera efterfrågan på övernattning är avgörande eftersom det hjälper hotell att planera för framtiden och fatta välgrundade affärsbeslut. Välgrundade efterfrågeprognoser gör att hotellen kan optimera sina rum, prissättning och bemanning för att möta den förväntade efterfrågan.
 
En god förståelse för framtida efterfrågan hjälper hotell att planera efter säsong och säkerställa rätt utbud och prissättning av rummen för att möta den förväntade efterfrågan. Det gör det möjligt för hotell att identifiera möjligheter att sälja rum till högre priser under tider med hög efterfrågan samtidigt som man undviker överbokning eller att sälja för många rum till låga priser.
 
Efterfrågeprognoser hjälper också hotellen att optimera sin bemanning genom att de kan planera för antalet anställda de kommer att behöva schemalägga för att städa rum och serva gäster. Detta kan bidra till att förbättra den operativa effektiviteten och minska arbetskostnaderna samtidigt som man säkerställer att hotellet kan ge god service till gästerna.
 
Sammantaget är välgrundade prognoser av efterfrågan på övernattning en avgörande faktor för att driva ett hotell som säkerställer att hotell kan möta sina gästers behov och nå en sund vinstnivå.

Innehåll

För att göra det enkelt att navigera i blogginlägget kommer här en sammanfattning av det återstående innehållet.
 
 • Vad är den totala intäktsprognosen på hotell?
 • Vem ansvarar för prognoser på hotell?
 • Vilka är utmaningarna i prognoser?
 • Hur mycket bättre är ett system på prognoser än en människa?
 • Vilka är fördelarna med att ersätta en människa med ett system?
 • Vad ska ett hotell prognostisera?
 • Hur ser en hotellgästtratt ut?
 • Prognoser med hjälp av gästtratten
 • Hur kan hotell förutsäga efterfrågan utifrån reseanledningar?
 • Hur kan ett hotell hitta sina ideala marknadssegment?
 • Hur många segment kan ett hotell realistiskt hantera?
 • Vilken är fördelarna för hotell att prognostisera per segment?
 • Vilka är utmaningarna för hotell att prognostisera per segment?
 • Hur kan ett hotell analysera data för att hitta de som spenderar mest?
 • Vilka är fördelarna med att fokusera på de gäster som spenderar mest?
 • Hur kan man sälja mer till sina hotellgäster?
 • Hur introducerar hotell sina gäster till vistelsen?
 • Prognoser är avgörande för att kunna maximera resultatet i ett hotell

Vad är den totala intäktsprognosen på hotell?

Hotell har fokuserat på att prognostisera rum och rumsintäkter och har ännu inte ägnat mycket uppmärksamhet åt andra intäktskällor. Nu är hotellen mer intresserade av alla intäktskällor för att maximera de totala intäkterna. Prognos av totala intäkter inom hotellbranschen innebär att förutsäga de totala intäkterna som ett hotell sannolikt kommer att generera under en given period.
 
Prognos av totala intäkter är avgörande för finansiell planering och budgetering för hotell. Det hjälper hotellchefer och ägare att förutse sin verksamhets ekonomiska resultat och fatta välgrundade resursallokerings- och investeringsbeslut.
 
Hotellets revenue manager kan använda olika verktyg och tekniker för att skapa en total intäktsprognos, inklusive historiska data om beläggningsgrad, ADR, vistelsens längd, benchmarking och trender samt marknadsundersökningar och ekonomiska indikatorer. Revenue mangern kan också använda data från bokningssystem och revenue management systems för att göra mer exakta prognoser.
 
När den totala intäktsprognosen har skapats kan hotellchefer och ägare använda den för att sätta intäktsmål, identifiera tillväxtmöjligheter och fatta välgrundade beslut om prissättning, marknadsföring och driftsfrågor.

Vem ansvarar för prognoser på hotell?

På ett hotell ligger ansvaret för prognoser vanligtvis på hotellets revenue manager. Revenue ansvarar för att maximera hotellets intäkter och lönsamhet genom att prognostisera efterfrågan och fastställa prisstrategier. De använder olika verktyg och tekniker för att förutse efterfrågan på rum och andra intäktsgenererande områden på hotellet, såsom mat och dryck, möten och evenemang och spa samt alla andra produkter och tjänster.
 
För att förutsäga efterfrågan kan revenue managern använda data från olika källor, inklusive historiska data om beläggning och rumspriser, marknadstrender, konkurrensanalys och evenemang eller aktiviteter i området. De kan också väga in andra faktorer som säsongsvariationer, helgdagar och speciella evenemang.
 
Revenue arbetar nära andra avdelningar på hotellet, såsom försäljning, marknadsföring och driften, för att säkerställa att prognoser och prissättningsstrategier är i linje med hotellets övergripande affärsmål. De kommunicerar också med hotellets ledningsgrupp för att ge uppdateringar om efterfrågeprognoser och utfall samt för att ge rekommendationer för att justera priser eller kampanjer efter behov.

Vilka är utmaningarna att prognostisera efterfrågan på hotell?

Det finns flera utmaningar när det gäller att prognostisera efterfrågan på hotell:
 • Säsongsvariationer: Hotell upplever ofta fluktuationer i efterfrågan på grund av säsongsfaktorer som helgdagar, väder och lokala evenemang.
 • Ekonomiska faktorer: Ekonomiska förhållanden kan påverka efterfrågan på övernattning, eftersom resenärer kan vara mer eller mindre benägna att resa baserat på deras ekonomiska situation.
 • Konkurrens: Antalet hotell i ett visst område, kvaliteten och prissättningen på dessa hotell kan påverka efterfrågan.
 • Oförutsedda händelser: Naturkatastrofer, politisk instabilitet och andra oväntade händelser kan störa resor och påverka hotellefterfrågan.
 • Ändrade preferenser: Trender inom resor, som ett ökat intresse för ekoturism eller populariteten för specifika destinationer, kan påverka hotellefterfrågan.
 • Datakvalitet: Exakt och uppdaterad data är avgörande för korrekta efterfrågeprognoser, men att samla in och analysera data kan vara utmanande, särskilt för mindre hotell.
Att prognostisera efterfrågan på hotell är en komplex uppgift som kräver noggrann analys och övervägande av olika faktorer.

Hur mycket bättre är ett revenuesystem på att göra prognoser än en revenue manager?

Om prognoser är komplexa, skulle då inte ett system vara bättre på att prognostisera än en människa? Det är inte lätt att kvantifiera hur mycket bättre ett revenuesystem är på att prognostisera jämfört med en revenue manager, eftersom det kan bero på det specifika systemet och den person som gör prognosen. Revenuesystem är dock utformade för att analysera stora mängder data och använda komplexa algoritmer för att generera prognoser, vilket kan göra dem mer exakta än en revenue manager i vissa fall.
 
Revenuesystem kan också vara mer konsekventa i prognoser, eftersom de inte har samma bias eller fluktuationer i motivation som en revenue manager. Dessutom kan de bearbeta data snabbare och ofta vara snabbare på att upptäcka trender och mönster i data som en revenue manager har svårt att urskilja.
 
Sammantaget kan revenuesystem vara ett värdefullt verktyg för att hjälpa företag att fatta välgrundade beslut om prissättning, hotellrummen och andra faktorer som påverkar intäkterna. Det är dock viktigt att notera att dessa system inte alltid är perfekta och fortfarande kan kräva mänsklig tillsyn och bedömning för att säkerställa att deras prognoser är korrekta och relevanta för verksamheten.

Vilka är fördelarna med att ersätta revenue managern med ett revenuesystem?

Komplexiteten att göra prognoser är överväldigande för en människa, så här är några fördelar med att ersätta revenue managern med ett revenuesystem.
 
Det finns flera potentiella fördelar med att ersätta en revenue manager med ett revenue management system:
 • Ökad noggrannhet: Revenuesystem är utformade för att analysera stora mängder data och använda komplexa algoritmer för att generera prognoser, vilket kan göra dem mer exakta än en människa i vissa fall.
 • Konsekvens: Revenuesystem är konsekventa i sina prognoser, eftersom de inte har samma bias eller fluktuationer i sina bedömningar som en människa.
 • Snabbhet: Revenuesystem kan bearbeta data snabbare än en människa, vilket kan hjälpa företag att fatta snabbare och mer informerade beslut om prissättning.
 • Kostnadsbesparingar: Implementering av ett revenuesystem kan spara pengar på hotell genom att minska behovet av en revenue manager eller ett team av revenue managers.
 • Förbättrat beslutsfattande: Revenuesystemet kan hjälpa företag att fatta mer välgrundade beslut om prissättning och andra faktorer som påverkar intäkterna.
 
Återigen, det är viktigt att notera att revenuesystem inte alltid är perfekta och fortfarande kan kräva mänsklig tillsyn och bedömning för att säkerställa att deras prognoser är korrekta och relevanta för verksamheten. Att ersätta en revenue manager med ett system kan dessutom kräva betydande investeringar i förväg och att företaget måste anpassa sig till nya processer och teknologier.
 
Slutsatsen är att prognoser fortfarande är för komplexa för ett revenuesystem och för komplicerade för en revenue manager. Hotell behöver ett system och en människa för att nå hög produktivitet och bästa möjliga prognoser för att optimera intäkterna och maximera vinsten.

Vad ska ett hotell prognostisera?

Kärnverksamheten för ett hotell är övernattning, så det är viktigt att förutse efterfrågan på rum och rumsintäkter. Det finns flera viktiga detaljer som ett hotell bör överväga när de förutser efterfrågan på övernattning:
 
 • Beläggningsgrad: Detta är procentandelen av rummen som förväntas vara belagda under en given period. Att prognostisera beläggningsgraden kan hjälpa ett hotell att optimera sitt rumslager och prissättningen för att möta den förväntade efterfrågan.
 • Snittpris: Detta är det genomsnittliga priset som ett hotell förväntar sig att ta ut per rum och natt. Att prognostisera snittpriset kan hjälpa ett hotell att identifiera möjligheter att höja priserna under tider med hög efterfrågan och fatta välgrundade prisbeslut baserat på marknadsförhållanden.
 • Intäkt per tillgängligt rum (RevPAR): Ett hotell som förutser beläggning och snittpris kommer automatiskt att prognostisera RevPAR, vilket beräknas genom att multiplicera beläggningsgraden med snittpriset. Prognostisering av RevPAR kan hjälpa ett hotell att förstå dess förväntade ekonomiska resultat och att identifiera möjligheter att öka intäkterna.
 
Dessutom påverkar två viktiga faktorer beläggning och snittpris.
 
 • Säsongsvariationer: Många hotell upplever fluktuerande efterfrågan på grund av säsongsvariationer i resemönster. Att prognostisera efterfrågan under olika säsonger kan hjälpa ett hotell att planera för variationer i efterfrågan och optimera sitt rumslager och prissättning därefter.
 • Gruppbokningar: Hotell tar ofta emot gruppbokningar från organisationer eller företag som vill boka ett block med rum för ett specifikt evenemang eller ändamål. Att prognostisera gruppbokningar kan hjälpa ett hotell att förstå den förväntade efterfrågan från dessa typer av bokningar och att planera därefter.
 
Att prognostisera dessa nyckeltal kan hjälpa ett hotell att fatta välgrundade affärsbeslut och optimera sin verksamhet för att maximera vinsten baserat på den förväntade efterfrågan.
 
Nästa nivå av prognoser är prognostisering av totala intäkter. Istället för att prognostisera varje intäktskälla bör hotell utgå från gästens perspektiv och prognostisera hur mycket varje gäst kommer att spendera på hotellet under vistelsen. Nästa steg för att förbättra prognoserna är att undersöka de olika stadierna i den typiska hotellgästtratten.

Hur ser en hotellgästtratt ut?

En typisk hotellgästtratt har en serie steg eller stadier som en potentiell gäst går igenom för att göra en bokning på ett hotell. Hotellgästtratten skiljer sig från den traditionella kundköpstratten eftersom drivkraften för efterfrågan på övernattning är reseanledningar. Hotellrummet är alltid sekundärt till anledningen till att gästen reser till destinationen.
 
Det finns två perspektiv på gästtratten. Det ena är hotellets perspektiv på att fånga marknaden. Den andra är gästens perspektiv på hur man väljer var man ska bo.
 
De specifika stegen i tratten kan variera, men i allmänhet inkluderar den följande:
 
 • Marknaden: Hotellet behöver förstå efterfrågan, vilket innebär omfattande kunskap om varför människor reser till destinationen.
 • Segmentering: Hotell kan inte ta emot alla som reser till destinationen, så hotellen måste välja marknadssegment som passar hotellet bäst.
 • Identifiera högspenderare: Inom varje segment spenderar gästerna olika mycket pengar. Hotell måste bestämma vilka gäster de vill locka till hotellet. När hotellen har mer kunskap om de potentiella gästerna kan de skapa produkterbjudanden och kampanjer för att skapa kännedom om och intresse för hotellet.
 • Medvetenhet: Den potentiella gästen blir medveten om hotellet och dess erbjudanden. Detta kan ske genom reklam, mun till mun eller genom att söka på olika kanaler, på internet såsom metasökning, sociala medier och OTAer.
 • Övervägande: Den potentiella gästen börjar överväga hotellet som ett möjligt alternativ för sin vistelse. De kan undersöka hotellet och dess bekvämligheter, jämföra priser med andra hotell och läsa recensioner från tidigare gäster.
 • Beslut: Den potentiella gästen bestämmer sig för att boka ett rum på hotellet. De kan göra detta via hotellets webbplats, genom att ringa hotellet direkt eller genom att använda en resebyrå eller en OTA.
 • Bokning: Den potentiella gästen slutför bokningsprocessen och betalar för sitt rum. Detta kan innebära att lämna personlig information och betalningsinformation och välja rumstyp och andra preferenser.
 • Onboarding: Hotellet kan onboarda gästen till vistelsen från bokningstillfället till ankomstdagen. Detta innebär att hotellet förbereder gästen för vistelsen för att sälja ytterligare produkter och tjänster.
 • Ankomst: Gästen anländer till hotellet och checkar in. Här har hotellet ytterligare en möjlighet att säljaen högre rumskategori till gästen och marknadsföra andra faciliteter på hotellet.
 • Vistelsen: Gästen bor på hotellet och använder hotellets bekvämligheter och tjänster som tillför mer intäkter till hotellet.
 • Avresa: Gästen checkar ut från hotellet och reser vidare. Hotellet kan nu analysera hur framgångsrikt hotellet lyckades maximerade de totala intäkterna per vistelse eller gäst.
 • Feedback: Gästen kan ge värdefull feedback om sin vistelse genom en recension eller enkät, vilket kan ge hotellet användbar information om hur hotellet kan maximera den genomsnittliga intäkten per gäst.
 
Detta är bara en allmän översikt över en typisk hotellgästtratt. De specifika stegen och detaljerna kan variera beroende på hotell och gästens upplevelse.
 
Alla potentiella gäster kommer att ta sig igenom varje steg i tratten utan falla bort efter vägen. Hotellet bestämmer sig också för att fokusera på specifika gästkategorier, vilket gör att hotellet även hoppar över vissa gästtyper. Gäster kanske inte lockas av erbjudandet och kan därför avstå från att fullfölja en bokning. Hotell strävar efter att attrahera och behålla så många gäster som möjligt genom att tillhandahålla en sömlös och njutbar upplevelse under varje fas i gästtratten.
 
Låt oss nu tillämpa prognoser för varje steg i gästkanalen. Detta kommer att göra det möjligt för hotellet att förstå sin verksamhet bättre och vidta åtgärder för att förbättra intäkter och resultat.

Prognoser med hjälp av gästtratten

Prognoser på hotell innebär att förutsäga framtida efterfrågan på rum och andra intäktskällor på hotellet, såsom restauranger, konferens- och evenemangsutrymmen och andra produkter och tjänster. Det finns flera dimensioner att ta hänsyn till när man prognostiserar efterfrågan på hotell. Ett hotell kan minska komplexiteten och förbättra noggrannheten med hjälp av stegen i gästtratten.
 
Prognoserna börjar med efterfrågan på övernattning på hotellets destination med säsongsvariationer, veckodagar och effekterna av händelser på destinationen. Antalet och kvaliteten på andra hotell i området kan påverka efterfrågan på rum på ett visst hotell. Ju bättre ett hotell förstår sin marknad, desto fler möjligheter öppnas för att öka intäkterna för att maximera resultatet.
 
Nästa steg är att segmentera marknaden bättre för att förstå målgruppens specifika behov för att skapa attraktiva erbjudanden som gör gästerna medvetna om hotellet och lockar dem att boka. Hotellet kan maximera den totala och genomsnittliga intäkten per gäst genom att fokusera på de gäster som spenderar mest.
 
Onboardingprocessen syftar till att sälja mer till varje gäst samtidigt som man säkerställer att varje gäst kommer att vara nöjd med den totala gästupplevelsen under vistelsen. Att prognostisera intäkt per gäst är bättre än att prognostisera varje intäktskälla separat.
 
Genom att prognostisera efterfrågan i dessa dimensioner kan hotell bättre planera för bemanning, rumslager och prissättningsstrategier för att maximera intäkter och resultat. Låt oss titta närmare på detaljerna för att prognostisera varje steg i gästtratten.

Hur kan hotell förutsäga efterfrågan utifrån reseanledningar?

Det finns flera sätt som hotell kan förutse hur många som kommer att resa av en specifik anledning:
 
 • Marknadsundersökningar: Hotell kan genomföra marknadsundersökningar för att samla in data om resemönster och trender. Det kan innebära att kartlägga resenärer, analysera data från resewebbplatser och bokningsplattformar och analysera benchmarkingdata.
 • Samarbete med resebranschens partners: Hotell kan samarbeta med resebranschens partners, såsom resebyråer, researrangörer och flygbolag, för att få en bättre förståelse för reseefterfrågan och trender.
 • Användning av dataanalysverktyg: Hotell kan använda dataanalysverktyg för att analysera historiska data om bokningar och beläggningsgrader för att förutse framtida efterfrågan. Dessa verktyg kan hjälpa hotell att identifiera mönster och trender i resebeteende, såsom populariteten för specifika destinationer eller påverkan av externa händelser på resor.
 • Marknadsföringsstrategier: Hotell kan arbeta nära med destinationsmarknadsföringsföretag och använda marknadsföringsstrategier för att locka resenärer och öka antalet bokningar. Hotell kan till exempel erbjuda speciella kampanjer eller paket som riktar sig till specifika grupper av resenärer, som familjer eller affärsresenärer.
 • Lokala evenemang och attraktioner: Hotell kan också överväga hur lokala evenemang och attraktioner påverkar efterfrågan på resor. Om en stad till exempel är värd för ett stort sportevenemang eller musikfestival kan detta öka efterfrågan på hotellrum i området.
 
Sammantaget innebär prognoser av efterfrågan på resor att samla in och analysera ett brett utbud av data från olika källor för att hjälpa hotell att fatta välgrundade beslut om hur de bäst tillgodoser sina gästers behov. Det är dock fler gäster som reser och letar efter hotellrum som hotellet kan ta emot, så hotell måste segmentera marknaden och fokusera på segment som passar bäst för hotellet.

Hur kan ett hotell hitta sina ideala marknadssegment?

Det finns flera sätt som ett hotell kan hitta sina ideala marknadssegment på:
 
 • Genomföra marknadsundersökningar: Detta kan innefatta att samla in data om gästdemografi, preferenser och beteende genom undersökningar, fokusgrupper och andra undersökningsmetoder. Denna information kan hjälpa ett hotell att förstå behoven och preferenserna för olika marknadssegment och skräddarsy sina marknadsförings- och försäljningsinsatser därefter.
 • Analysera kunddata: Ett hotell kan också analysera data om sina nuvarande gäster, såsom bokningsmönster, för att identifiera mönster och trender som kan hjälpa det att bestämma dess ideala marknadssegment.
 • Identifiera målmarknader: Ett hotell kan identifiera målmarknader genom att ta hänsyn till plats, bekvämligheter och prissättningsfaktorer. Till exempel kan ett hotell nära en strand rikta sig till fritidsresenärer, medan ett hotell i centrum kan rikta sig till affärsresenärer.
 • Använd segmenteringsverktyg: Det finns också flera verktyg och resurser tillgängliga som kan hjälpa ett hotell att segmentera sin marknad, inklusive marknadsundersökningsföretag, programvara för kundrelationshantering (CRM) och branschspecifika segmenteringsverktyg.
 • Testa och förfina: När ett hotell har identifierat sina målmarknadssegment kan det testa sina marknadsförings- och försäljningsinsatser för att se hur väl de resonerar med dessa grupper. Detta kan innebära att analysera data om bokningar, intäkter och olika nyckeltal samt göra justeringar för att sätta bättre mål för att serva hotellets ideala marknadssegment.

Hur många segment kan ett hotell realistiskt hantera?

Det finns inget specifikt antal segment som ett hotell realistiskt kan hantera, eftersom det kommer att bero på hotellets storlek och resurser, samt segmentens komplexitet. Ett litet hotell kanske bara har kapacitet att hantera ett fåtal segment, medan ett större hotell kanske kan hantera ett mer varierat utbud av segment.
 
Hotell måste identifiera de mest kritiska segmenten av sin verksamhet och fokusera på att hantera dem effektivt. Det kan handla om att utveckla riktade marknadsföringskampanjer och anpassa hotellets utbud för att möta varje segments specifika behov och preferenser.
 
Det är också viktigt för hotell att regelbundet se över och utvärdera sin segmenteringsstrategi för att säkerställa att den fortfarande är relevant och praktiskt hanterbar. Det kan handla om att lägga till eller ta bort segment eller justera varje segments marknadsföring och produkterbjudande.

Vilken är fördelarna för hotell att prognostisera per segment?

Prognoser per segment gör det möjligt för hotell att bättre förstå och förutse efterfrågan på olika typer av rum och faciliteter samt andra produkter och tjänster. Detta gör det möjligt för hotellet att optimera prissättning och kategorisering av hotellrummen baserat på den förväntade efterfrågan för varje segment. Till exempel, om ett hotell förväntar sig en hög efterfrågan på lyxsviter, kan det anpassa sin prissättning därefter för att optimera rumsintäkterna för varje rumstyp. Å andra sidan, om hotellet förväntar sig låg efterfrågan på högre rumskategorier, kan det överboka en lägre rumskategori för att vara tillgänglig för att fånga en bredare efterfrågan.
 
Prognoser per segment kan också hjälpa hotell att identifiera möjligheter att öka försäljningen av andra produkter och tjänster till gästerna. Anta till exempel att ett hotell förväntar sig hög efterfrågan på premiumprodukter och tjänster som spa eller fina middagar. I så fall kan hotellet använda denna information för att uppmuntra gäster att uppgradera sin vistelse genom att köpa dessa tilläggstjänster.
 
Prognoser per segment kan hjälpa hotell att maximera sina intäkter och lönsamhet genom att bättre anpassa sina prissättning och sitt rumsutbud till den förväntade efterfrågan på olika rumskategorier och andra produkter och tjänster.

Vilka är utmaningarna för hotell att prognostisera per segment?

Det finns flera utmaningar som hotell kan möta när de försöker göra prognoser för efterfrågan per segment:
 
 • Ökad komplexitet: Prognoser för rum och snittpris är komplext i sig. Att lägga till ytterligare ett lager av detaljer kommer att öka komplexiteten exponentiellt och kräver avsevärd tid och ansträngning från revenue managern.
 • Brist på historisk data: Om ett hotell är nytt eller inte tidigare har samlat in information om specifika segment, kan det vara svårt att exakt prognostisera efterfrågan.
 • Säsongsvariationer: Efterfrågan på olika segment kan variera kraftigt beroende på årstid. Till exempel kan efterfrågan på affärsresor vara högre under veckan och lägre på helgerna, medan efterfrågan på fritidsresor kan vara högre på helger och helgdagar.
 • Konkurrens: Hotell kan möta konkurrens från andra hotell och semesterbostäder, vilket gör det svårt att förutse efterfrågan korrekt.
 • Förändringar i marknadsförhållanden: Ekonomiska förhållanden, regeringspolitik och andra externa faktorer kan avsevärt påverka efterfrågan för olika segment.
 • Begränsade prognosverktyg: Många hotell behöver tillgång till avancerade prognosverktyg för att klara av komplexiteten.
 
Att exakt förutse efterfrågan per segment kan vara komplext och utmanande för hotell. Det kräver en grundlig förståelse av marknadsförhållanden, historiska data samt behov och preferenser för olika segment.

Hur kan ett hotell analysera data för att hitta de som spenderar mest?

Det finns flera sätt som hotell kan analysera data för att identifiera deras största spenderare, även kända som deras bästa kunder eller "VIPs". Här är några tillvägagångssätt:
 • Analysera kundernas spenderingsmönster: Genom att undersöka kundernas vanor kan hotell identifiera gäster som konsekvent spenderar mer än andra på saker som en högre rumskategori, restauranger och andra hotelltjänster.
 • Använda kundlojalitetsprogram: Många hotell har lojalitetsprogram som spårar intäkter från gästerna och belönar frekventa gäster med gratisnätter eller rumsuppgraderingar. Genom att analysera data från dessa program kan hotell identifiera sina mest lönsamma gäster.
 • Analysera kunddemografi: Data om kunddemografi, såsom ålder, kön, inkomstnivå och plats, kan hjälpa hotell att identifiera grupper av gäster som tenderar att spendera mer än andra. Ett hotell kan till exempel upptäcka att affärsresenärer tenderar att spendera mer i genomsnitt än fritidsresenärer, eller tvärtom.
 • Undersöka bokningsmönster: Data om hur gäster bokar rum (t.ex. via hotellets webbplats, genom en onlineresebyrå eller genom att ringa hotellet direkt) kan ge insikt om vilka kunder som tenderar att spendera mer under sina vistelser.
 
Genom att analysera dessa data kan hotell identifiera sina största spenderare och skräddarsy sin marknadsföring och service för att bättre möta dessa värdefulla kunders behov och preferenser.

Vilka är fördelarna med att fokusera på de gäster som spenderar mest?

Att fokusera på högspenderande gäster kan vara fördelaktigt för hotell på flera sätt:
 
 • Ökade intäkter: Högspenderande gäster är mer benägna att boka dyrare rum och spendera mer pengar på andra produkter och tjänster under sin vistelse, vilket resulterar i ökade intäkter för hotellet.
 • Återkommande affärer: Högspenderande gäster är ofta mer lojala och mer benägna att återvända till hotellet för framtida vistelser, vilket ger stabila intäkter.
 • Positivt rykte: Att locka högspenderande gäster kan också förbättra hotellets rykte, eftersom det kan ses som ett önskvärt resmål för många resenärer. Detta kan locka ännu fler högspenderande gäster i framtiden.
 • Merförsäljningsmöjligheter: Högspenderande gäster kan vara mer öppna för att uppgradera sina rum eller boka ytterligare tjänster, vilket ger möjligheter för hotellet att sälja mer och generera ytterligare intäkter.
 • Högre vinstmarginaler: Att fokusera på högspenderande gäster kan också leda till högre vinstmarginaler, eftersom dessa gäster är mer benägna att betala premiumpriser för rum och tjänster.
 
Att fokusera på högspenderande gäster kan hjälpa hotell att generera mer intäkter, attrahera lojala kunder och förbättra sitt rykte på marknaden.

Hur kan man sälja mer till sina hotellgäster?

Merförsäljning är processen för att uppmuntra hotellgäster att köpa ytterligare produkter eller tjänster under sin vistelse. Här är några strategier som hotell kan använda för att öka försäljningen av gäster:
 
 • Erbjud fler produkter och tjänster: Hotellet kan erbjuda gästerna ytterligare bekvämligheter eller tjänster som förbättrar deras vistelse, såsom en uppgradering av rummet, en spabehandling eller en måltid i hotellrestaurangen.
 • Presentera alternativ vid bokningstillfället: Hotellet kan ge gästerna alternativ för ytterligare produkter eller tjänster, till exempel ett paket som inkluderar biljetter till en lokal attraktion eller en måltid i hotellets restaurang.
 • Korsförsäljning av relaterade produkter eller tjänster: Hotellet kan korsförsälja tillhörande produkter eller tjänster, som att erbjuda en hyrbil eller biljetter till en lokal attraktion till gäster som bokar ett rum.
 • Ge personliga rekommendationer: Hotellet kan ge skräddarsydda rekommendationer till gäster baserat på deras intressen eller behov, som att föreslå en närliggande restaurang eller aktivitet som gästen uppskattar.
 • Använd kunddata: Genom att analysera kundernas preferenser och spenderingsmönster kan hotellet skräddarsy sina merförsäljningsinsatser bättre för att matcha enskilda gästers intressen och behov.
 
Sammantaget syftar merförsäljning till att erbjuda gästerna ytterligare produkter eller tjänster för att förbättra deras vistelse och skapa en mer positiv upplevelse. Hotell måste dock visa respekt för gästen och inte vara alltför påträngande vid merförsäljning, eftersom gäster kan känna sig pressade eller irriterade om de känner att de ständigt utsätts för säljbudskap.

Hur introducerar hotell sina gäster till vistelsen?

Många hotell måste ta vara på möjligheten att introducera sina gäster till hotellupplevelsen. På de flesta hotell bor 80 % av gästerna på hotellet för första gången. De har sett bilder och läst lite fakta på internet om hotellet. De flesta gäster behöver dock lära sig mer om hotellet där de ska bo. Hotell har en möjlighet att introducera sina gäster till den kommande vistelsen redan från bokningstillfället och inte enbart vid ankomst.
 
Hotell har vanligtvis en process för att introducera sina gäster vid ankomst, välkomna och orientera dem till hotellet och dess faciliteter. Detta kan innefatta följande steg:
 
 • Incheckning: Gästen anländer till hotellet och uppvisar legitimation för personalen i receptionen. Personalen kommer att verifiera gästens bokning och förse dem med en rumsnyckel och annan nödvändig information eller material. Detta är ett sätt att visa att hotellet har koll på sina gäster för att garantera en viss nivå på säkerhet under vistelsen.
 • Orientering: Gästen får en kort orientering om hotellet och dess faciliteter. Detta kan inkludera en hotellkarta, information om deras rums läge och detaljer om bekvämligheter som poolen eller gymmet.
 • Rumstilldelning: På lyxhotell visas gästen till sitt rum av en hotellpersonal, som visar dem hur man använder rummets funktioner och bekvämligheter och tillhandahåller ytterligare information eller hjälp.
 • Välkomstpresent: Gästen kan få en present som en fruktkorg eller något annat.
 • Uppföljning: Hotellpersonalen kan följa upp gästen senare under vistelsen för att säkerställa att de är nöjda med sitt boende och för att erbjuda ytterligare hjälp eller information.
 
Sammantaget syftar introduktionsprocessen till att få gästerna att känna sig välkomna och bekväma och säkerställa att de har allt de behöver för en trevlig vistelse. Hotell kan ha lite olika introduktionsprocesser beroende på deras storlek, plats och gästernas specifika behov.
 
Genom att använda gästtratten följer hotellen en process för att maximera intäkterna per tillgänglig gäst och maximerar därmed den totala omsättningen för hotellet.

Prognoser är avgörande för att kunna maximera resultatet i ett hotell

Intäktsprognoser på hotell är komplexa. Därför behöver hotell data, verktyg, system och personer med analytiska färdigheter för att regelbundet producera någorlunda korrekta prognoser. Utan att avsätta de rätta resurserna till prognosarbetet behöver varje avdelningschef och ibland även enskilda medarbetare kontinuerligt lägga tid på att göra sina bedömningar och förutsägelser om antalet rum, gäster och intäkter för att kunna planera sitt arbete. Hur skulle en husfru kunna planera utan att förutse antalet belagda rum som ska städas? Hur kan en konferenschef planera utan att förutsäga antalet gäster? Ingen hotelldirektör, VD eller ägare skulle vilja att alla ska lägga tid på att göra prognoser när hotellets revenue manager kan ge en korrekt prognos som används av alla avdelningar i hotellet.
 
Många hotell behöver fortfarande komma igång med att regelbundet göra prognoser för att ha ett bättre underlag för planering. Avsaknaden av en tillförlitlig prognos gör att ledningen driver verksamheten med ögonbindel. Misstag uppstår då hela tiden, och hotellet kan inte säkerställa att gästerna får den upplevelse de har bokat. Detta leder i sin tur till mindre gynnsamma gästrecensioner och färre återkommande gäster.
 
Prognoser är det första kritiska steget för att fånga fler möjligheter på marknaden och att styra hotellets kapacitet och rörliga kostnader baserat på efterfrågan. Mer intäkter och lägre kostnader skapar långsiktig ekonomisk framgång.