<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Total revenue management för framtidsfokuserade beslutsfattare

23 mars 2023
Många beslutsfattare i hotellföretag som driver flera hotell tenderar att titta i backspegeln när de fattar beslut för framtiden. Anledningen är tradition eftersom hotell historiskt fokuserade på månadsrapporter och inte hade prognosprocesser på grund av svårigheter att få korrekt data. Som ett resultat har de flesta beslutsfattare bara erfarenhet av att läsa och analysera månadsrapporter och är omedvetna om moderna tekniska lösningar för att bättre förstå framtidsutsikterna.
Den ideala lösningen skulle vara att börja titta in i framtiden för att vidta åtgärder och justera planerna innan det är för sent. Månatlig historisk rapportering kan hjälpa till att analysera det aktuella läget, men de avslöjar sällan den information som behövs för att fatta relevanta beslut om framtiden. Så låt oss titta på hur en beslutsfattare på hotell kan ändra sig från att titta i backspegeln till att se framåt när han fattar beslut om verksamheten.

Utmaningarna

Allt handlar om att öka intäkterna för att driva verksamhetens långsiktiga ekonomiska resultat. En bra överblick över ett företags intäktskällor vid drift av flera hotell kan dock vara utmanande på grund av olika faktorer. Här är några av de kritiska utmaningarna.
 
Olika intäktsströmmar: Hotell har ofta flera intäktsströmmar, såsom rumsförsäljning, mat och dryck, evenemang och andra tjänster. Denna mångfald kan göra det utmanande att konsolidera och analysera finansiella data över hela verksamheten. Hotellägare behöver en bra överblick över den totala verksamheten och inte bara rum och delvis andra intäktskällor.
Datakonsolidering: Att konsolidera finansiell data från flera hotell, system och mjukvaruapplikationer kan vara komplext och tidskrävande, särskilt om data inte är standardiserade eller lättillgängliga. Många hotell är fortfarande organiserade i separata funktioner, där varje funktion har sina system, processer och mål.
Dataåtkomst i realtid: Finansiell data är kanske inte alltid lättillgänglig eller uppdaterad, vilket gör det svårt för ledningen att fatta välgrundade beslut i rätt tid. Idag handlar allt om hastighet. Om beslutsfattaren inte kan fatta beslut i tid kommer möjligheten att gå förlorad, vilket påverkar intäkter och vinster.
Varierande nyckeltal: Olika hotell i hotellgruppen kan använda olika definitioner av nyckeltal, såsom RevPAR (Revenue Per Available Room), ADR (Average Daily Rate) och beläggningsgrad. En standardiserad definition av dessa mått är avgörande för att konsekvent analysera alla hotellen på samma sätt för att förstå företagets finansiella ställning korrekt.
Olika destinationer och valutor: Om hotellen är spridda över flera länder kan finansiell rapportering och analys bli mer komplex på grund av fluktuerande växelkurser och skillnader i redovisningsstandarder, skatteregler och efterlevnadskrav.
 
För att övervinna dessa utmaningar bör företag investera i robusta prognossystem och processer, standardisera rapportering på alla hotell och anställa ett skickligt team av revenue managers för att hjälpa till att analysera och tolka alla intäktsströmmar. När hotellet väl har system, processer och standardrapportering kan det åtnjuta flera fördelar.

Fördelar med framtidsfokus

Att få en bra överblick över bokningsläger, pick-up och prognoser för alla intäktskällor i ett företag som driver flera hotell har många fördelar.
 
Informerat beslutsfattande: Att ha korrekt och heltäckande information gör det möjligt för ledningen att fatta bättre beslut om prissättning, kampanjer, marknadsföringsstrategier och resursallokering för att optimera intäkter och lönsamhet.
Förbättrad prognos: Genom att förstå de historiska och aktuella trenderna i varje intäktskälla kan ett företag utveckla mer exakta prognoser, vilket kan hjälpa till att planera för framtida efterfrågan, hantera rumslager och sätta upp lämpliga intäktsmål.
Resursoptimering: Med en tydlig förståelse för intäktsströmmarna kan ett företag bättre allokera resurser och investeringar till områden med högst tillväxtpotential, vilket säkerställer den mest effektiva användningen av kapital och operativa resurser.
Ökad smidighet: Tillgång till realtidsdata om intäktsströmmar gör att företaget kan reagera snabbt på förändringar i marknadsförhållanden, kundpreferenser eller konkurrenstryck, vilket säkerställer att verksamheten förblir smidig och anpassningsbar.
Förbättrat samarbete: När olika avdelningar inom organisationen får tillgång till samma ekonomiska data främjar det bättre kommunikation och samarbete. Detta kan leda till effektivare tvärfunktionellt beslutsfattande och problemlösning.
Förbättrad måluppföljning: En bra översikt över intäktskällor gör det möjligt för företaget att följa upp utfallet mot fastställda mål, identifiera underpresterande områden och vidta korrigerande åtgärder för att förbättra det övergripande finansiella resultatet.
Bättre investerarrelationer: Att ge en tydlig och transparent bild av företagets finansiella resultat över alla intäktskällor kan hjälpa bygga förtroende och förtroende bland ägare och investerare, vilket är avgörande för att säkra finansiering, attrahera partners eller bli börsnoterad.
 
En bra översikt över alla intäktskällor i ett företag som driver flera hotell är avgörande för att driva tillväxt och säkerställa långsiktig framgång i den konkurrensutsatta besöksnäringen.

Investera nu för framtida framgång

Det finns ett fåtal tekniska lösningar tillgängliga för framtidsfokuserade beslutsfattare. En av dem är Demand Calendar som automatiskt samlar in intäktsinformation från alla system på ett hotell för att ge insikter genom dashboards och rapporter till högsta ledningen och alla kommersiella roller på hotell. Demand Calendar löser alla ovanstående utmaningar och några till samt ger hotellföretaget alla ovanstående fördelar.