<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">

Hotell som gör kommersiella analyser ökar intäkterna snabbare

23 februari 2023
Hotell har en mängd data som väntar på att analyseras, vilket kan leda till insikter för att förbättra beslutsfattandet. Dessutom kommer hotell som samlar all data i ett system att förbättra insikterna om korrelationer mellan många olika variabler och därmed fatta klokare beslut för att öka intäkter och resultat.
Det mest effektiva tillvägagångssättet för kommersiell analys är vanligtvis holistisk, med en tvärfunktionell syn på data och analys. Metoden går ut på att bryta ner silos mellan avdelningar och integrera data och insikter från olika delar av organisationen, såsom revenue management, marknadsföring, försäljning och drift. Ett holistiskt förhållningssätt till kommersiell analys gör det möjligt för hotell att få en mer fullständig och korrekt bild av sin verksamhet och att fatta bättre informerade beslut baserat på insikter från hela organisationen. Detta tillvägagångssätt möjliggör också ett mer effektivt samarbete mellan olika avdelningar, eftersom team kan arbeta tillsammans för att utveckla integrerade strategier som tar hänsyn till organisationens behov och mål. Så här kan ett hotell implementera kommersiella analyser.

Vad är kommersiell analys?

Inom hotellbranschen innebär kommersiell analys att analysera data relaterad till alla intäktskällor, driften och kundbeteende för att fatta välgrundade beslut och optimera resultatet. Detta kan inkludera olika aktiviteter, såsom att analysera försäljnings- och intäktsdata, förlja upp kundbeteende och preferenser, övervaka konkurrenters prissättning och nyckeltal samt optimera marknadsförings- och distributionsstrategier. Några specifika exempel på kommersiell analys på hotell inkluderar.
 • Revenue Management involverar att analysera försäljnings- och intäktsdata för att optimera rumspriser och lager för att maximera intäkter och lönsamhet. Detta inkluderar efterfrågeprognoser, dynamisk prissättning och metoder för att hantera rumslagret.
 • Kundanalys innebär att man analyserar kunddata för att förstå preferenser, beteende och mönster. Detta kan inkludera analys av data från lojalitetsprogram, onlinerecensioner, sociala medier och kundtransaktionsdata för att identifiera möjligheter till merförsäljning.
 • Marknadsanalys innebär att analysera data relaterad till marknadsföringskampanjer och distributionskanaler för att optimera marknadsföringsstrategier och förbättra konverteringsfrekvensen. Detta inkluderar analys av webbplatstrafik, engagemang i sociala medier, e-postmarknadsföringskampanjer och följa upp resultat för onlineresebyråer (OTA) och andra distributionskanaler.
Kommersiell analys på hotell handlar om att utnyttja data för att förbättra hotellets resultat och driva tillväxt genom att fatta välgrundade beslut baserat på insikter och datadrivna strategier.

Ta en 360-graders vy

En 360-gradersvy av hotellets verksamhet avser en omfattande och integrerad analys av alla aspekter av hotellverksamheten som påverkar hotellets resultat. Här är några viktiga komponenter i en 360-graders bild av det kommersiell arbetet.
 
 1. Revenue management: Analysera rumspriser, tillgänglighet och efterfrågan för att optimera prissättning och intäkter.
 2. Marknadsföring och distribution: Analysera marknadsföringskampanjer, webbplatstrafik och OTA-produktion för att optimera distributionsstrategier och öka antalet bokningar.
 3. Försäljning: Analysera försäljningsdata, nyckeltal och kundbeteende för att identifiera möjligheter för merförsäljning.
 4. Kundupplevelse: Analysera kundfeedback, onlinerecensioner och lojalitetsprogramdata för att optimera kundupplevelsen och driva återkommande affärer.
 5. Konkurrenskraftig intelligens: Analysera koncept, recensioner, nyckeltal och prissättning av konkurrenter för att sätta priser och upprätta marknadsföringsstrategier.
 6. Verksamhet: Analys av driftsdata, såsom städning, underhåll, mat och dryck, möten, spa, etc., för att identifiera möjligheter till intäkter, effektivitet och kostnadsbesparingar.
För att få en 360-graders bild av hotellets verksamhet är det viktigt att integrera data och insikter från alla dessa områden. Detta innebär att hotellet måste att bryta ner murarna mellan avdelningarna och etablera en kultur av datadrivet beslutsfattande över hela organisationen. Med ett heltäckande och integrerat tillvägagångssätt för kommersiell analys kan hotell bättre förstå sin verksamhet och fatta mer välgrundade beslut som driver resultat och tillväxt.

Utmaningar

Även om kommersiell analys kan ge betydande fördelar för hotell, kan flera utmaningar göra det svårt att implementera. Här är några kritiska utmaningar som hotell kan möta när de implementerar att arbeta systematisk med kommersiella analyser.
 
 • Datakvalitet och tillgänglighet: Kommersiell analys kräver högkvalitativ, korrekt, aktuell data, som hotell kan ha svårt att samla in och integrera data från olika system och källor. Dålig datakvalitet eller tillgänglighet kan leda till felaktig eller ofullständig analys, vilket negativt påverkar beslutsfattandet.
 • Datasilos och fragmentering: Många hotell arbetar avdelningsvis med data- och analys, vilket kan leda till fragmentering och svårigheter att integrera data för en heltäckande bild av verksamheten.
 • Talanger och kapacitet: För att få ut det mesta av kommersiell analys behöver hotell skickliga dataanalytiker och datavetare som kan extrahera insikter från data och översätta dem till praktiska rekommendationer. Men att hitta och behålla dessa talanger kan vara svårt och dyrt.
 • Motstånd mot förändring: Implementering av kommersiella analyser kan kräva förändringar i processer, kultur och organisationsstruktur. Motstånd mot förändringar från anställda eller intressenter kan hindra eller fördröja implementeringen.
 • Integration med befintliga system: Kommersiell analys kräver integration med befintliga system i hotell, såsom hotellsystem (PMS), CRM, kassasystem (POS) och sysem för revenue management (RMS). Att integrera dessa system kan vara komplext och tidskrävande, särskilt om de kommer från olika leverantörer.
 • Kostnad och ROI: Att implementera kommersiella analyser kan kräva betydande investeringar i teknologi, talang och utbildning. Hotell kan behöva motivera dessa kostnader med en tydlig förståelse av den förväntade avkastningen på investeringen (ROI) och de långsiktiga fördelarna med kommersiella analyser.
Sammantaget, även om det finns utmaningar med att implementera kommersiell analys på hotell, kan dessa utmaningar övervinnas med noggrann planering, investeringar i rätt teknologi och talang samt ett engagemang för datadrivet beslutsfattande i hela organisationen.

Implementeringsplan

Att implementera kommersiella analyser på ett hotell kräver en välplanerad och väl genomförd implementeringsplan. Här är en steg-för-steg-översikt över en implementeringsplan för kommersiell analys på ett hotell.
 
 1. Identifiera affärsmål: Det första steget i implementeringen av kommersiell analys är att identifiera hotellets mål. Dessa mål kan innefatta att förbättra revenue management, öka direktbokningar eller förbättra kundupplevelsen.
 2. Bedöma nuvarande datakapacitet: Hotellet bör bedöma sin nuvarande datakapacitet, inklusive datakällor och system som används, datakvalitet och tillgången på skickliga dataanalytiker eller datavetare. Denna bedömning kommer att vägleda utformningen av datainfrastrukturen.
 3. Utveckla en analysinfrastruktur: Hotellet bör utveckla en analysinfrastruktur som inkluderar datalagrings- och bearbetningsmöjligheter och system för datavisualisering och analys. Dessutom bör infrastrukturen utformas för att integrera data från flera källor och system.
 4. Samla in och integrera data: Hotellet bör samla in och integrera data från alla relevanta källor, inklusive hotellsystem, försäljnings- och mötessystem, restaurangsystem, CRM, system för revenue management och andra interna och externa system.
 5. Utveckla analysmodeller och processer: Hotellet bör utveckla analysmodeller och processer som möjliggör datadrivet beslutsfattande. Dessa modeller och metoder kan innefatta efterfrågeprognoser, prisoptimering, kundsegmentering samt uppföljning av marknadskampanjer.
 6. Utbilda personal: Hotellet bör utbilda personalen att använda systemet och tolka informationen. Detta kommer att hjälpa till att säkerställa att anställda effektivt kan använda analyser för att öka hotellets resultat.
 7. Testa och förfina: Hotellet bör testa infrastrukturen, modellerna och processerna för att säkerställa att de levererar korrekta och handlingsbara insikter. Hotellet bör också förfina infrastrukturen och modellerna över tiden för att säkerställa att de fortsätter att möta hotelelts behov.
 8. Upprätta datasäkerhet: Hotellet bör upprätta en policy för hur data ska hanteras för att säkerställa att data skyddas på ett tillfredsställande sätt och att dataanvändningen följer lagar och regler.
 9. Övervaka och utvärdera resultat: Hotellet bör kontinuerligt övervaka och utvärdera effekterna av att använda kommersiell analys, med hjälp av mått som intäktstillväxt, genomsnittlig intäkt per gäst och kundnöjdhet. Detta kommer att göra det möjligt för hotellet att förfina sin analysmetod och säkerställa att den fortsätter att driva hotellets resultat.
Sammantaget kräver implementering av kommersiell analys på ett hotell en noggrant utformad implementeringsplan som är skräddarsydd för hotellets specifika behov och mål. Med ett strukturerat tillvägagångssätt kan hotellet framgångsrikt implementera kommersiella analyser och dra nytta av datadrivet beslutsfattande.

Demand Calendar = kommersiell analys

Demand Calendar är ett kommersiellt analysverktyg som ger hotell en sammanhängande och integrerad översikt över alla sina kommersiella aktiviteter. Det hjälper hotell att övervinna utmaningar som kan uppstå vid implementering av ett system för kommersiell analys. Här är fem sätt som Demand Calendar kan underlätta implementeringen.
 
 • Datakvalitet och tillgänglighet: Demand Calendar integrerar data från olika källor, till exempel hotellets PMS, RMS, rate shopping, benchmarking, POS, Sales & Catering/mötesbokning, CRM och många andra system. Demand Calendar säkerställer att datan är korrekt, fullständig och uppdaterad, vilket underlättar utvecklingen av effektiva analysmodeller.
 • Datasilos och fragmentering: Demand Calendar ger en enhetlig bild av data över alla delar av hotellet. Det bryter ner murarna mellan avdelningar och ger en mer heltäckande bild av verksamheten. Dessutom kan Demand Calendar, med sina funktioner för flera hotell (multi-property), konsolidera kommersiella analyser över en hotellgrupp. Detta underlättar utvecklingen av integrerade strategier och mer välgrundade beslut.
 • Talanger och kapacitet: Demand Calendar tillhandahåller olika analysverktyg som hjälper hotell att fatta datadrivna beslut utan att behöva göra stora investeringar i dataanalytiker. Systemet är designat för att vara enkelt att använda, med intuitiva datavisualiseringar och användarvänliga gränssnitt.
 • Motstånd mot förändring: Demand Calendar är speciellt utformad för hotell och möter behoven för varje kommersiell och operativ roll med funktioner för deras specifika behov för att nå sina mål. Detta hjälper till att övervinna motståndet mot förändring genom att säkerställa att systemet gör jobbet lättare för varje roll.
 • Integration med befintliga system: Demand Calendar är utformat för att integreras med olika befintliga system, till exempel PMS, RMS, POS, Sales & Catering, Benchmarking, CRM, osv. Detta gör det enklare att implementera systemet utan att kräva stora förändringar av befintlig teknologi.
 
Demand Calendar kan göra implementeringen av kommersiell analys enklare genom att tillhandahålla en sammanhängande och integrerad översikt över kommersiella aktiviteter, bryta ner murar mellan avdelningar och tillhandahålla användarvänliga analysverktyg som hjälper hotell att fatta datadrivna beslut utan att behöva göra stora investeringar i att anställa dataanalytiker.