<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/265710.png" style="display:none;">
Madeleine Rosberg
Madeleine Rosberg Head of Communication

Är ditt hotell redo för nästa konjunkturnedgång?

Hotellbranschen styrs som så många andra branscher av det allmänna ekonomiska läget och konjunkturen. Bedömare menar att svensk ekonomi nu, efter ett par år med relativt hög BNP-tillväxt, har gått in i en avmattningsfas och att vi kan förvänta oss lägre BNP-tillväxt under de kommande åren(1). Samtidigt byggs det nya hotell som aldrig förr vilket drastiskt utökar utbudet av hotellrum. Hur påverkar det hotellen? Och hur bör man som hotell förbereda sig inför den kommande avmattningen och kanske till och med en kommande lågkonjunktur?


BNP-tillväxten de kommande åren förväntas ligga omkring 1,5 procent och det finns en betydande osäkerhet kring var den globala konjunkturen är på väg (2).

Även situationen i EU med Brexit påverkar eftersom det kan få stor påverkan på svensk ekonomi. Dessutom pågår ett handelskrig mellan USA och Kina, något som kan få större återverkningar på den globala ekonomin framöver än vad som i nuläget är fallet.

Fast samtidigt är bilden inte helt svartvit. SCB rapporterar om att hushållens konsumtion ökade med 0,4 procent i mars i år, jämfört med mars 2018, och en av de branschgrupper som påverkade hushållskonsumtionen positivt var främst ”Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice”, som ökade 4,4 procent i fasta priser (3).


Även Visita lyfter fram en positiv bild då de i sin rapport ”Hotellmarknadens konjunkturläge” från december 2018 skriver att; ”…Mot bakgrund av att den ekonomiska konjunkturen bedöms fortsätta vara god under 2019 så är vår bedömning att hotellmarknaden kommer att ha fortsatt tillväxt.” Men samtidigt så menar Visita att ett varningens finger dock kan vara på sin plats eftersom det har kommit en del konjunktursignaler som kan peka på att vi är på väg att få en svagare tillväxt i den svenska ekonomin under 2019. ”Om det blir en svagare tillväxt i ekonomin kommer det att påverka även tillväxten på hotellmarknaden negativt” konstaterar Visita i sin rapport (4).


Samtidigt går nybyggnationen av nya hotell i Sverige på högvarv. Nya hotell byggs överallt i landet och enligt Stockholm Hotel Report kommer det under de närmaste fem åren att byggas 5 400 nya hotellrum i Stockholmsregionen. I Solna kommun utanför Stockholm kommer utbudet av hotellrum att öka med hela 89 procent fram till 2022. Ett ökat utbud ökar onekligen konkurrensen om gästerna.
En svagare konjunktur är det stora hotet för hotellbranschen. De senaste åren har sambandet mellan konjunkturen och hotellmarknaden dock blivit något svagare. Detta beror på att privatgästerna har blivit fler. De sista fem åren har privatgästerna svarat för 70 procent av tillväxten, och de står i dag för närmare hälften av beläggningen. Fast en allt större miljöhänsyn bland konsumenter, vilket i sig är positivt, skulle dock kunna tänkas leda till ett minskat resande vilket skulle få negativa effekter för hotellbranschen. Valutakursen är ytterligare ett osäkerhetsmoment då Visitas prognos bygger på en fortsatt svag krona (5).


Den bild som ges är som sagt inte svartvit. Fast det finns många osäkerhetsmoment om hur tillväxten i marknaden kommer att se ut om några år. Risken är att efterfrågan kan komma att vika samtidigt som utbudet av hotellrum ökar, med tanke på den nybyggnation av hotell som sker runt om i landet. Klart är dock att oavsett konjunkturens utveckling så måste man som hotellägare kunna hantera alla scenarios för att inte tappa intäkter.

Vikten av att vara förberedd
Som hotellägare måste man kunna hantera sina intäkter och intäktsmaximera så väl under låg- som högkonjunktur. Det är såklart lättare att maximera intäkterna om efterfrågan är hög och konjunkturen går bra än om det är lågkonjunktur. Fast det som är mest intressant är egentligen att jämföra hur man maximerar sina intäkter i relation till sitt comp set, alldeles oavsett konjunktur.

Man bör se till att ha full information och kunskap om hur man kan ta ytterligare marknadsandelar i jämförelse med sina konkurrenter. Och man måste se till att veta om man missar möjligheter att generera mer intäkter och ta rätt beslut gällande hur man ska hantera sitt utbud av hotellrum vid en vikande konjunktur och låg efterfrågan. Genom att se till att ha rätt underlag med mycket information om hur den relevanta marknaden presterar kan man även intäktsmaximera jämfört med konkurrenterna i en vikande konjunktur.

Det är därför viktigt att man redan nu förbereder sig och verkligen tar sig tid att diskutera och sätta strategier, guidelines och policys innan man går in i en lågkonjunktur. Det gäller att se till att arbeta med forecasts och prognoser - inte bara budget - för att kunna hantera olika utfall och anpassa sin prissättning efter hur konjunkturen utvecklas, både på macro och micro-nivå.

Klarar ditt hotell en vikande konjunktur?
Frågor som man redan nu bör ställa sig är: har jag koll på hur jag presterar gentemot mina konkurrenter i nuläget dvs. under högkonjunktur? Hur klarar mitt hotell en vikande konjunktur? Och hur ska jag hantera en vikande efterfrågan? För om man inte är förberedd är man oförberedd. Är du och ditt hotell förberedda?

Källor:

(1) https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/Prognoser-om-ekonomin/

(2) https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/Prognoser-om-ekonomin/

(3) https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/handel-med-varor-och-tjanster/inrikeshandel/omsattning-inom-

(4) http://www.visita.se/globalassets/mitt-foretag/dokument/branschekonomi/hotellmarknad/hotellmarknadens-konjunkturlage-december-2018.pdf

(5) http://www.besoksliv.se/nyheter/ljust-for-hotellaret-2019/